1. Všeobecná ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou nedílnou součástí všech smluv, jejichž předmětem je dodávka zboží (dále jen „smlouvy“), uzavřených mezi společností Lupera-tech s.r.o.. (dále jen „prodávající“) a jejím smluvním partnerem (dále jen “kupující“), a jsou rozhodující pro všechny dodávky prodávajícího, nebude-li smluvními stranami v písemné formě sjednáno jinak. V souladu s ustanovením §1751 odst. 2 Zákona č. 89/2012 Sb., odkážou-li strany v nabídce i v přijetí nabídky na obchodní podmínky, které si odporují, je smlouva přesto uzavřena s obsahem určeným v tom rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v rozporu. To platí i v případě, že to obchodní podmínky kterékoliv ze stran vylučují. Vyloučí-li to však některá ze stran nejpozději bez zbytečného odkladu po výměně projevů vůle, smlouva uzavřena není. 1.2 Veškeré změny a dodatky těchto podmínek vyžadují ke své účinnosti písemnou formu. 2. Nabídky a objednávky 2.1 Nabídky prodávajícího obsahují aktuální cenu a jsou časově omezené, termín dodání ( je-li uveden) je orientační a nezávazný. 2.2 Objednávky kupujícího musí být vystaveny v písemné formě, pokud není mezi prodávajícím a kupujícím sjednána jiná dohoda, na jejímž základě kupující objednává zboží telefonicky nebo prostřednictvím obchodních zástupců prodávajícího. Prodávající se zavazuje objednávky kupujícího písemně potvrdit, a to ve lhůtě 2 pracovních dnů ode dne doručení objednávky kupujícího. 2.3 Kupující je oprávněn objednávku jednostranně zcela nebo částečně zrušit, popř. změnit jen do doby, než mu bude doručeno potvrzení objednávky prodávajícím. Po doručení potvrzení lze objednávku zrušit nebo změnit jen na základě vzájemné dohody obou smluvních stran. 3. Dodání zboží 3.1 Zboží bude kupujícímu dodáno na adresu uvedenou v objednávce kupujícího. Spolu se božím bude kupujícímu doručen dodací list s uvedením zboží, které je předmětem dodávky 3.2 Kupující je povinen převzít i dílčí dodávku zboží. 3.3 Je-li předmětem objednávky speciální nářadí, vyhrazuje si prodávající právo dodat kupujícímu speciální nářadí v množství menším nebo větším než uváděla původní objednávka, přičemž odchylka mezi množstvím speciálního nářadí uvedeného v objednávce a množstvím speciálního nářadí skutečně dodaného kupujícímu může činit nejvýše 10 % množství uvedeného v objednávce. Kupující je povinen takovouto dodávku přijmout a zaplatit za ni kupní cenu odpovídající množství dodaného zboží. 3.4 V případě, že kupující vrátí dodané standardní nářadí ve lhůtě 6-ti měsíců ode dne jeho doručení je prodávající oprávněn vyžadovat po kupujícím storno až ve výši 20 % kupní ceny vráceného zboží, minimálně však 500,00 Kč za každou dodávku vráceného zboží. Jedná-li se o speciální nářadí nebo položky vyřazené ze standardního sortimentu, je prodávající oprávněn odmítnout vrácení zboží. 4. Cena 4.1 Kupní cena zboží je uvedena v potvrzení objednávky popř. v nabídce prodávajícího 4.2. Ke kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty, která bude účtována v souladu s právními předpisy, platnými v den vystavení daňového dokladu. 4.3 V kupní ceně nejsou zahrnuty náklady na dopravu a balení zboží. 4.4 Minimální hodnota objednávky činí 2.000,- CZK. V případě objednávky nižší než 2.000,- CZK bude připočítán manipulační poplatek ve výši 200,- CZK.

Hledáte spolehlivého partnera?